Wymagane dokumenty

Te dokumenty są ważne do wyceny


  • odpis z księgi wieczystej: właściwy wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego
  • wypis z ewidencji gruntów lub kartoteki budynków: wydział geodezji starostwa powiatowego właściwego z uwagi na położenie nieruchomości;
  • wyrys z mapy ewidencyjnej/mapy zasadniczej: powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej starostwa powiatowego właściwego z uwagi na położenie nieruchomości;
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: wydział planowania przestrzennego urzędu miasta właściwego dla położenia nieruchomości
  • inwentaryzacja budowlana/dokumentacja techniczna- spółdzielnia mieszkaniowa, deweloper
  • pozwolenie na budowę/użytkowanie- wydział budownictwa starostwa powiatowego właściwego dla położenia nieruchomości
  • decyzja o o przydziale lokalu: spółdzielnia mieszkaniowa

Nie czekaj!

Skontaktuj się z nami już teraz, aby umówić się na spotkanie lub uzyskać więcej informacji na temat naszych usług.