Usługi

Sporządzamy wyceny wszystkich typów nieruchomości, w tym:

 • Nieruchomości gruntowych niezabudowanych (wycena działek)

 • Nieruchomości gruntowych zabudowanych (wycena domów, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków gospodarczych, budynków użytkowych)

 • Nieruchomości lokalowych (wycena mieszkań, lokali użytkowych) 

 • Nieruchomości budynkowych (wycena budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności)

 • Nieruchomości rolnych i leśnych

 • Nieruchomości nietypowych: centra handlowe, magazyny, centra logistyczne, grunty pod zabudowę komercyjną, hotele, szpitale, stacje paliw i inne.

Wyceniamy dla różnorodnych potrzeb, m.in:

 • Zabezpieczenia kredytu bankowego

 • Kupna, sprzedaży

 • Postępowań administracyjnych: (sprzedaż nieruchomości, renta planistyczna, opłata adiacencka, odszkodowania za nieruchomości przejęte (wywłaszczone) pod drogi publiczne, aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)

 • Sprawozdań Finansowych

 • Podatkowych

 • Ubezpieczeń

 • Określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

 • Wniesienia aportu

 • Fuzji i przejęć

Podejmujemy się także innych, nietypowych wycen, które wynikają z życzeń naszych Klientów jak i przepisów prawa.

Pozostałe usługi świadczone przez naszą firmę:

 • analizy rynku nieruchomości

 • analizy skutków finansowych uchwalenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • określanie wartości nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora

 • doradztwo prawne i inwestycyjne rynku nieruchomości

Nasze wyceny opracowywane są w języku polskim, angielskim, niemieckim lub francuskim zgodnie ze standardami międzynarodowymi (IVSC, TEGoVA), jak również polskimi PKZW.

Gwarantujemy profesjonalizm, rzetelność i terminowość wykonywanych usług. Nasze operaty charakteryzują się dużą czytelnością, przejrzystością i estetyką.